การโค้ช (Coaching) กับการให้คำปรึกษาแนะนำ (Mentoring) โดย ศิริรัตน์ ศิริวรรณ

การโค้ช (Coaching)

สหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) ได้นิยามการโค้ชไว้ดังนี้
การโค้ชคือ การเป็นพันธมิตรกับลูกค้าในกระบวนการกระตุ้นและสรรค์สร้างความคิด ซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดการใช้ศักยภาพสูงสุดทั้งในด้านส่วนตัว และวิชาชีพ ซึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและซับซ้อนในปัจจุบัน โค้ชจะให้เกียรติลูกค้าว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในชีวิตของตนเอง และเชื่อว่าลูกค้าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ และสมบูรณ์ในตนเอง บนรากฐานดังกล่าวนี้ โค้ชจึงมีความรับผิดชอบในการ:

• เปิดเผย สร้างความกระจ่างแจ้ง และปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการบรรลุ
• กระตุ้นการค้นพบตนเองของลูกค้า
• ช่วยให้ลูกค้าพัฒนาวิธีแก้ปัญหาและกลยุทธ์
• ถือว่าความรับผิดชอบนั้นเป็นของลูกค้า

จากนิยามข้างต้นของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ผู้เขียนได้พัฒนาคำนิยามของการโค้ชเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนในการนำไปใช้ไว้ดังนี้
การโค้ชหมายถึง กระบวนการและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาวิธีคิดของผู้รับการโค้ช (โค้ชชี่) ให้เกิดความเข้าใจความเป็นจริงในปัจจุบัน (Understand Current Realities) และแสวงหาทางเลือก (Explore Alternatives) และกำหนดวิธีการดำเนินการ (Develop Actions) ในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนา หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในเชิงพฤติกรรม และผลลัพธ์ทั้งในส่วนของชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัวของตนเอง

หรืออาจกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า การโค้ช คือ กระบวนการและทักษะในการสื่อสารเพื่อกระตุ้นหรืออำนวยการ (Facilitating) ให้บุคคลค้นพบ (Self-Discovery) และเข้าใจตนเอง ตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) และปลดปล่อยศักยภาพของตนโดยแสวงหาทางเลือก และวิธีการดำเนินการที่สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นวิธีการที่ทำให้ตนเองรู้สึกมั่นใจ พึงพอใจ และเกิดความรู้สึกผูกมัด (Commitment) ที่จะลงมือปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ได้พูดคุยกันไว้

การให้คำปรึกษาแนะนำ (Mentoring)
Mentor หรือ ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ มีทักษะ หรือมีความชำนาญที่ได้รับความไว้วางใจ และมอบหมายจากองค์กรให้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอื่นผ่านรูปแบบของการให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อให้บุคคลเกิดความเข้าใจ สามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาอุปสรรค และเอาชนะความท้าทายต่างๆในการทำงานได้

Mentor อาจเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรเดียวกันกับผู้รับคำปรึกษาแนะนำ หรืออาจเป็นบุคคลภายนอกที่องค์กรจ้างมา Mentor แตกต่างจากโค้ชตรงที่ Mentor สามารถแบ่งปันประสบการณ์ เทคนิค และให้คำแนะนำตามที่ได้รับการร้องขอ ขณะที่โค้ชจะหลีกเลี่ยงการให้คำแนะนำหรือให้คำแนะนำเท่าที่จำเป็น แต่จะมุ่งเน้นกระตุ้นให้โค้ชชี่คิด จนเกิดความเข้าใจด้วยตนเองเป็นหลัก โค้ชสามารถให้คำแนะนำได้ตามที่โค้ชชี่ร้องขอ หรือให้คำแนะนำเสริมในประเด็นปลีกย่อย ภายหลังจากโค้ชชี่ได้กำหนดวิธีดำเนินการ (Action) ที่ตนเองรู้สึกพึงพอใจ และสอดคล้องกับสถานการณ์แล้ว
Bee Training-1

บีสอน2

Advertisements
Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: